AV

Algemene Voorwaarden diensten Happy Parents Happy Kids

Happy Parents Happy Kids – Happy Parents Happy Kids is een aanbieder van diensten zowel offline als online op het gebied van persoonlijke / team ontwikkeling, (team)coaching en (team)training. Voor deze diensten gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van de diensten aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een dienst van Happy Parents Happy Kids volgt, stemt in met deze bepalingen.
Diensten – Bij de inschrijving voor een dienst staat omschreven wat een deelnemer van het dienst kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige diensten vinden ook bijeenkomsten plaats.
Bijeenkomsten – Sommige diensten van Happy Parents Happy Kids bevat een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn offline en online evenementen waarbij deelnemers alleen of in een groep coaching of training ontvangen. Bij de aankoop van een wordt weergegeven of er bijeenkomsten in de dienst zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.
Verhindering deelname dienst – Een dienst kan – zowel voor de start of tijdens de dienst – niet worden geannuleerd, tenzij Happy Parents Happy Kids voor een dienst een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Happy Parents Happy Kids biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Happy Parents Happy Kids geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.
Overdragen – Een dienst van Happy Parents Happy Kids is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar dienst niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Happy Parents Happy Kids in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ‘ticket’ over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Happy Parents Happy Kids op te nemen.
Materiaal Happy Parents Happy Kids – Het is een deelnemer van een dienst niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van de dienst wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Happy Parents Happy Kids hiervoor toestemming heeft gegeven.
Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Happy Parents Happy Kids. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij het zorgteam van Happy Parents Happy Kids.
Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Happy Parents Happy Kids voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Happy Parents Happy Kids ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
Aansprakelijkheid bijeenkomst – Happy Parents Happy Kids spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Happy Parents Happy Kids alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Happy Parents Happy Kids is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Happy Parents Happy Kids verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Happy Parents Happy Kids, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Happy Parents Happy Kids niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.
Beelden bijeenkomsten – Happy Parents Happy Kids kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Happy Parents Happy Kids heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.
Gegevens deelnemers – Deelnemers verstrekken bij de aanmelding voor een dienst persoonlijke en / of zakelijke gegevens aan Happy Parents Happy Kids. Deze gegevens worden door Happy Parents Happy Kids gebruikt om de dienst op een juiste en volledige manier te kunnen aanbieden. Happy Parents Happy Kids vraagt nooit meer gegevens van de deelnemers dan nodig zijn om de dienst te kunnen volgen of om in de toekomst relevantie informatie te kunnen verstreken. Happy Parents Happy Kids verwerkt deze gegevens volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

P.S. We hebben hierboven ons best gedaan om het in begrijpelijke taal te beschrijven. Je kunt de wat meer wollige taal versie downloaden via de onderstaande link.

Algemene Voorwaarden Happy Parents Happy Kids